ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту


Повернутися 

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

коди
Дата (рік, місяць, число) 31 12 2014
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ФОНДОВА КОМПАНІЯ 'ЛІВАДІЯ' за ЄДРПОУ 30852780
Територія Днiпропетровськ за КОАТУУ 1210136600
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності за КВЕД 66.12
Середня кількість працівників¹ 6,00
Адреса, телефон 12000 Днiпропетровськ вул. Червона, 21-Г; тел: (056) 371-59-32
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності V
Баланс підприємства станом на 31.12.2014

Актив:

Стаття Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 0,00 6,00 0,00
первісна вартість 1001 0,00 6,00 0,00
накопичена амортизація 1002 0,00 0,00 0,00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0,00 0,00 0,00
Основні засоби 1010 0,00 0,00 0,00
первісна вартість 1011 0,00 0,00 0,00
знос 1012 0,00 0,00 0,00
Інвестиційна нерухомість 1015 0,00 0,00 0,00
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 0,00 0,00 0,00
Знос інвестиційної нерухомості 1017 0,00 0,00 0,00
Довгострокові біологічні активи 1020 0,00 0,00 0,00
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 0,00 0,00 0,00
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 0,00 0,00 0,00
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0,00 0,00 0,00
інші фінансові інвестиції 1035 308,00 308,00 0,00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0,00 0,00 0,00
Відстрочені податкові активи 1045 0,00 0,00 0,00
Гудвіл 1050 0,00 0,00 0,00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0,00 0,00 0,00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0,00 0,00 0,00
Інші необоротні активи 1090 0,00 0,00 0,00
Усього за розділом I 1095 308,00 314,00 0,00
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0,00 0,00 0,00
Виробничі запаси 1101 0,00 0,00 0,00
Незавершене виробництво 1102 0,00 0,00 0,00
Готова продукція 1103 0,00 0,00 0,00
Товари 1104 0,00 0,00 0,00
Поточні біологічні активи 1110 0,00 0,00 0,00
Депозити перестрахування 1115 0,00 0,00 0,00
Векселі одержані 1120 0,00 0,00 0,00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 0,00 46,00 0,00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 0,00 0,00 0,00
з бюджетом 1135 1,00 0,00 0,00
у тому числі з податку на прибуток 1136 1,00 0,00 0,00
з нарахованих доходів 1140 0,00 0,00 0,00
із внутрішніх розрахунків 1145 0,00 0,00 0,00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2,00 381,00 0,00
Поточні фінансові інвестиції 1160 16886,00 16506,00 0,00
Гроші та їх еквіваленти 1165 3,00 26,00 0,00
Готівка 1166 0,00 0,00 0,00
Рахунки в банках 1167 0,00 0,00 0,00
Витрати майбутніх періодів 1170 0,00 0,00 0,00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0,00 0,00 0,00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0,00 0,00 0,00
у тому числі в: резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0,00 0,00 0,00
у тому числі в: резервах незароблених премій 1183 0,00 0,00 0,00
у тому числі в: інших страхових резервах 1184 0,00 0,00 0,00
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195 16892,00 16959,00 0,00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 17200,00 17273,00 0,00

Пасив:

Стаття Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований капітал 1400 15303,00 15303,00 0,00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0,00 0,00 0,00
Капітал у дооцінках 1405 0,00 0,00 0,00
Додатковий капітал 1410 0,00 0,00 0,00
Емісійний дохід 1411 0,00 0,00 0,00
Накопичені курсові різниці 1412 0,00 0,00 0,00
Резервний капітал 1415 75,00 75,00 0,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1214,00 1226,00 0,00
Неоплачений капітал 1425 0,00 0,00 0,00
Вилучений капітал 1430 0,00 0,00 0,00
Інші резерви 1435 0,00 0,00 0,00
Усього за розділом I 1495 16592,00 16604,00 0,00
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 0,00 0,00 0,00
Пенсійні зобов’язання 1505 0,00 0,00 0,00
Довгострокові кредити банків 1510 0,00 0,00 0,00
Інші довгострокові зобов'язання 1515 0,00 0,00 0,00
Довгострокові забезпечення 1520 0,00 0,00 0,00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0,00 0,00 0,00
Цільове фінансування 1525 0,00 0,00 0,00
Благодійна допомога 1526 0,00 0,00 0,00
Страхові резерви 1530 0,00 0,00 0,00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0,00 0,00 0,00
у тому числі: резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0,00 0,00 0,00
у тому числі: резерв незароблених премій 1533 0,00 0,00 0,00
у тому числі: інші страхові резерви 1534 0,00 0,00 0,00
Інвестиційні контракти 1535 0,00 0,00 0,00
Призовий фонд 1540 0,00 0,00 0,00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0,00 0,00 0,00
Усього за розділом II 1595 0,00 0,00 0,00
III. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0,00 0,00 0,00
Векселі видані 1605 0,00 0,00 0,00
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0,00 0,00 0,00
товари, роботи, послуги 1615 0,00 0,00 0,00
розрахунками з бюджетом 1620 0,00 3,00 0,00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0,00 0,00 0,00
розрахунками зі страхування 1625 0,00 0,00 0,00
розрахунками з оплати праці 1630 0,00 0,00 0,00
одержаними авансами 1635 6,00 1,00 0,00
розрахунками з учасниками 1640 0,00 0,00 0,00
внутрішніх розрахунків 1645 0,00 0,00 0,00
страховою діяльністю 1650 0,00 0,00 0,00
Поточні забезпечення 1660 0,00 0,00 0,00
Доходи майбутніх періодів 1665 0,00 0,00 0,00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0,00 0,00 0,00
Інші поточні зобов'язання 1690 602,00 665,00 0,00
Усього за розділом III 1695 608,00 669,00 0,00
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0,00 0,00 0,00
V.Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0,00 0,00 0,00
Баланс 1900 17200,00 17273,00 0,00


коди
Дата (рік, місяць, число) 31 12 2014
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ФОНДОВА КОМПАНІЯ 'ЛІВАДІЯ' за ЄДРПОУ 30852780

Звіт про фінансові результати за 2014 рік:

Стаття Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 177,00 17,00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0,00 0,00
Премії підписані, валова сума 2011 0,00 0,00
Премії, передані у перестрахування 2012 0,00 0,00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0,00 0,00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0,00 0,00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0,00 0,00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0,00 0,00
Валовий:
прибуток 2090 177,00 17,00
збиток 2095 0,00 0,00
Дохід (витрати):
від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
від зміни інших страхових резервів 2110 0,00 0,00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0,00 0,00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0,00 0,00
Інші операційні доходи 2120 0,00 0,00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0,00 0,00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0,00 0,00
Адміністративні витрати 2130 162,00 34,00
Витрати на збут 2150 0,00 0,00
Інші операційні витрати 2180 0,00 60,00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0,00 0,00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0,00 0,00
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 15,00 0,00
збиток 2195 0,00 77,00
Дохід від участі в капіталі 2200 0,00 0,00
Інші фінансові доходи 2220 0,00 0,00
Інші доходи 2240 0,00 11,00
Дохід від  благодійної допомоги 2241 0,00 0,00
Фінансові витрати 2250 0,00 0,00
Втрати від участі в капіталі 2255 0,00 0,00
Інші витрати 2270 0,00 10,00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0,00 0,00
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 15,00 0,00
збиток 2295 0,00 76,00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -3,00 0,00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0,00 0,00
Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 12,00 0,00
збиток 2355 0,00 76,00
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0,00 0,00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0,00 0,00
Накопичені курсові різниці 2410 0,00 0,00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0,00 0,00
Інший сукупний дохід 2445 0,00 0,00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0,00 0,00
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 0,00 0,00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0,00 0,00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 12,00 -76,00
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 0,00 0,00
Витрати на оплату праці 2505 22,00 25,00
Відрахування на соціальні заходи 2510 8,00 9,00
Амортизація 2515 0,00 0,00
Інші операційні витрати 2520 132,00 60,00
Разом 2550 162,00 94,00
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0,00 0,00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0,00 0,00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,00 0,00
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0,00 0,00
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00


коди
Дата (рік, місяць, число) 31 12 2014
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ФОНДОВА КОМПАНІЯ 'ЛІВАДІЯ' за ЄДРПОУ 30852780

Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом) за 2014 рік:

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 133,00 20,00
Повернення податків і зборів 3005 0,00 0,00
у тому числі податку на додану вартість 3006 0,00 0,00
Цільового фінансування 3010 0,00 0,00
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0,00 0,00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0,00 0,00
Надходження від повернення авансів 3020 0,00 0,00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 3025 0,00 0,00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0,00 0,00
Надходження від операційної оренди 3040 0,00 0,00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0,00 0,00
Надходження від страхових премій 3050 0,00 0,00
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0,00 0,00
Інші надходження 3095 0,00 0,00
Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) 3100 74,00 68,00
Праці 3105 23,00 14,00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 9,00 12,00
Зобов’язань з податків і зборів 3115 48,00 4,00
Зобов’язання з податку на прибуток 3116 0,00 0,00
Зобов’язання з податку на додану вартість 3117 0,00 0,00
Зобов’язання з інших податків і зборів 3118 0,00 0,00
Витрачання на оплату авансів 3135 0,00 0,00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 0,00 0,00
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 0,00 0,00
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 0,00 0,00
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 0,00 0,00
Інші витрачання 3190 0,00 0,00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -21,00 -78,00
Надходження від реалізації:фінансових інвестицій 3200 0,00 10,00
необоротних активів 3205 0,00 0,00
Надходження від отриманих: відсотків 3215 0,00 0,00
дивідендів 3220 0,00 0,00
Надходження від деривативів 3225 0,00 0,00
Надходження від погашення позик 3230 0,00 0,00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0,00 0,00
Інші надходження 3250 67129,00 0,00
Витрачання  на придбання: фінансових інвестицій 3255 0,00 0,00
необоротних активів 3260 6,00 0,00
Виплати за деривативами 3270 0,00 0,00
Витрачання на надання позик 3275 0,00 0,00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 0,00 0,00
Інші платежі 3290 67079,00 0,00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 44,00 10,00
Надходження від: Власного капіталу 3300 0,00 0,00
Отримання позик 3305 0,00 0,00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0,00 0,00
Інші надходження 3340 0,00 0,00
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 0,00 0,00
Погашення позик 3350 0,00 0,00
Сплату дивідендів 3355 0,00 0,00
Витрачання на сплату відсотків 3360 0,00 0,00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 0,00 0,00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0,00 0,00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 0,00 0,00
Інші платежі 3390 0,00 0,00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0,00 0,00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 23,00 -68,00
Залишок коштів на початок року 3405 3,00 71,00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0,00 0,00
Залишок коштів на кінець року 3415 26,00 3,00


коди
Дата (рік, місяць, число) 31 12 2014
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ФОНДОВА КОМПАНІЯ 'ЛІВАДІЯ' за ЄДРПОУ 30852780

Звіт про власний капітал за 2014 рік:

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
Залишок на початок року 4000 15303,00 0,00 0,00 75,00 1214,00 0,00 0,00 16592,00
Коригування: Зміна облікової політики 4005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Виправлення помилок 4010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші зміни 4090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Скоригований залишок на початок року 4095 15303,00 0,00 0,00 75,00 1214,00 0,00 0,00 16592,00
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Накопичені курсові різниці 4113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інший сукупний дохід 4116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) 4200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Відрахування до резервного капіталу 4210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внески учасників: Внески до капіталу 4240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) 4260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Вилучення частки в капіталі 4275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші зміни в капіталі 4290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Разом змін у капіталі 4295 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00
Залишок на кінець року 4300 15303,00 0,00 0,00 75,00 1226,00 0,00 0,00 16604,00

Примітки до фінансової звітності:

Примiтки до фiнансової звiтностi за рік 2014 року. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Фондова компанія «ЛІВАДІЯ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК «ЛІВАДІЯ» засноване вiдповiдно до рішення Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради. Дата первинної реєстрації 11 квітня 2000 р. Дата останньої реєстраційної дії 10 жовтня 2013 року, номер запису 12241050031003052. До основної дiяльностi Товариства вiдносяться такi види (робiт, послуг): Професійна діяльність на фондовому ринку: - дилерська діяльність; - брокерська діяльність; - депозитарна діяльність, а саме депозитарну діяльність депозитарної установи. Основнi види дiяльностi за КВЕД: 66.12 – Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах. Cередня чисельнiсть персоналу пiдприємства протягом 2014 року склала 6 чол. Бухгалтерський облiк та складання фінансових звітiв Товариства здiйснюється з дотриманням таких принципiв: «обачностi»; «повного висвітлення»; «послiдовностi»; «безперервностi дiяльностi»; «нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат»; «превалювання змісту над формою»; «iсторичної (фактичної) собiвартостi»; «єдиного грошового вимiрника»; «перiодичностi». Ця фiнансова звiтнiсть є попередньою фiнансовою звiтнiстю, складеною вiдповiдно до МСФЗ Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2013 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складатиметься вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз'яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз'яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi. МСФЗ 1 вимагає вiд компанiї, що переходить на МСФЗ, скласти вхiдний баланс згiдно МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення облiку за МСФЗ. Вiдповiдно до МСФЗ 1, компанiї, якi застосовують у 2013 роцi, вхiдний баланс буде датований 01 сiчня 2013 року, що є початком першого порiвняльного перiоду, для включення у фiнансову звiтнiсть. Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариство використовує однакову облiкову полiтику при складаннi попередньої фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ та протягом усiх перiодiв, представлених у першiй повнiй фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Така облiкова полiтика повинна вiдповiдати всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2014 року). Перехiд з попереднiх П(С)БО на МСФЗ не вплинув на фiнансовий стан Товариства, фiнансовi результати i грошовi потоки, вiдображенi у звiтностi. Ця попередня фiнансова звiтнiсть згiдно МСФЗ складена на основi iсторичної вартостi. Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень. Основнi засади облiкової полiтики товариства. Розкриття основних статей балансу. На балансі підприємства станом на 31.12.2014 року обліковуються інші фінансові інвестиції в сумі 308 тис. грн., та нематеріальні активи в сумі 6 тис.грн.. Запаси протягом звітного періоду не придбавались та не вироблялись. Поточною торговою дебiторською заборгованiстю визнається заборгованiсть третiх сторiн перед товариством, що виникла в результатi поставок в ходi звичайної дiяльностi та буде погашена протягом 12 мiсяцiв з дати її виникнення. Поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець періоду становить 46 тис.грн. Поточна дебiторська заборгованість за виданими авансами на кiнець періоду не обліковується. Іншою поточною дебiторською заборгованiстю є заборгованiсть третiх сторiн перед товариством, що виникла не в результатi поставок в ходi звичайної дiяльностi та буде погашена протягом 12 мiсяцiв з дати її виникнення. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець періоду становить 381 тис. грн. Поточна дебiторська заборгованiсть вiдображається в балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю на дату балансу, що дорiвнює сумi дебiторської заборгованостi. Поточні фінансові інвестиції відображаються за собівартістю та на дату балансу становлять 16 506 тис. грн. Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахункiв у банках. Станом на 31.12.2014 року сума грошових коштів становить 26 тис. грн. Призначення та умови використання елементiв власного капiталу. Станом на 31.12.2014 року статутний капiтал зареєстрований та сплачений становить 15 303 000 грн. Директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства. Одноосібним власником Товариство є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОФІН». Зобов'язання. Довгострокові зобов'язання станом на 31.12.2014 року не обліковуються. Короткостроковi зобов'язання класифiкуються за наступними видами: короткострокові кредити банків – не обліковуються.; заборгованiсть за товари, роботи, послуги – не обліковується; заборгованiсть перед бюджетом – становить 3 тис.грн.; заборгованiсть зi страхування - не обліковується; заборгованiсть з оплати працi строк якої не настав- становить 1 тис.грн.; iншi поточнi зобов'язання – 665 тис.грн.. Разом поточнi зобов'язання пiдприємства на 31.12.2014 р. складають 669 тис. грн. Доходи та витрати. За статтею «Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, робiт, послуг» вiдображається дохiд, що виникає в результатi реалiзацiї товарів та послуг. Дохiд визначається у перiодi за умов: передачi юридичного права власностi на послуги до покупця, товариству в результатi продажу надiйдуть економiчнi вигоди i їх можна достовiрно оцiнити та витрати, якi були або будуть понесенi в зв'язку з операцiєю, також можна достовiрно оцiнити. Дохiд вiд надання послуг в бухгалтерському облiку вiдображається в момент його виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. Доходи i витрати включаються до складу звiту про фiнансовi результати на пiдставi принципiв нарахування та вiдповiдностi i вiдображаються в звiтностi того перiоду, до якого вони вiднесенi. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, робiт, послуг - 177 тис. грн. Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються в тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи. Стаття адміністраційні витрати – 162 тис.грн. Податки пiдприємством розраховуються та сплачуються у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Поточнi податковi активи та зобов"язання за поточнi та минулi перiоди визнаються у сумi, яка передбачена до вiдшкодування вiд податкових органiв або сплати податковим органам. Звiтнiсть за сегментами. Визначення звiтних сегментiв Товариства. Проведено аналiз наявних сегментiв, а саме депозитарна діяльність та діяльність з торгівлі цінними паперами. Здiйснений аналіз свiдчить, що депозитарну дяльність, як сегмент не може бути визнаний окремо, оскiльки не вiдповiдає необхiдному критерiю. Таким чином, для цього сегмента визнання його звiтним сегментом не виконуються, то дослiдження балансової вартостi активiв проводити не доцiльно. Отже, звiтним (прiоритетним) сегментом визначено торгівлю цінними паперами. Визначення географiчного збутового допомiжного сегмента на основi критерiю доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг). Реалiзацiя послуг проводилась на територiї України. Подiї після звiтної дати. В перiод з 01 січня 2015 р. i по дату затвердження (пiдписання) звiтностi вiдсутнi важливi подiї, що повиннi бути розкритi згiдно МСФО (IAS) 10. Проміжна діяльність Товариства не відноситься до сезонної або циклічної діяльності. Операції, які не є типовому за своїм характером, обсягом або впливом Товариством не здійснюються. За звітний період не відбувалось змін у структурі Товариства, які б вплинули на його фінансовий стан. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Ця попередня фiнансова звiтнiсть за 2014 рік, була затверджена керівництвом Товариства. Директор _____________ Замковенко Олексій Петрович