ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту


Повернутися 

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

коди
Дата (рік, місяць, число) 31 12 2015
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ФОНДОВА КОМПАНІЯ 'ЛІВАДІЯ' за ЄДРПОУ 30852780
Територія Днiпропетровськ за КОАТУУ 1210136600
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності за КВЕД 66.12
Середня кількість працівників¹ 6,00
Адреса, телефон 12000 Днiпропетровськ вул. Червона, 21-Г; тел: (056) 371-59-32
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності V
Баланс підприємства станом на 31.12.2015

Актив:

Стаття Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 6,00 6,00 0,00
первісна вартість 1001 6,00 6,00 0,00
накопичена амортизація 1002 0,00 0,00 0,00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0,00 0,00 0,00
Основні засоби 1010 0,00 0,00 0,00
первісна вартість 1011 0,00 0,00 0,00
знос 1012 0,00 0,00 0,00
Інвестиційна нерухомість 1015 0,00 0,00 0,00
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 0,00 0,00 0,00
Знос інвестиційної нерухомості 1017 0,00 0,00 0,00
Довгострокові біологічні активи 1020 0,00 0,00 0,00
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 0,00 0,00 0,00
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 0,00 0,00 0,00
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0,00 0,00 0,00
інші фінансові інвестиції 1035 308,00 308,00 0,00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0,00 0,00 0,00
Відстрочені податкові активи 1045 0,00 0,00 0,00
Гудвіл 1050 0,00 0,00 0,00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0,00 0,00 0,00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0,00 0,00 0,00
Інші необоротні активи 1090 0,00 0,00 0,00
Усього за розділом I 1095 314,00 314,00 0,00
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0,00 0,00 0,00
Виробничі запаси 1101 0,00 0,00 0,00
Незавершене виробництво 1102 0,00 0,00 0,00
Готова продукція 1103 0,00 0,00 0,00
Товари 1104 0,00 0,00 0,00
Поточні біологічні активи 1110 0,00 0,00 0,00
Депозити перестрахування 1115 0,00 0,00 0,00
Векселі одержані 1120 0,00 0,00 0,00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 46,00 56,00 0,00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 0,00 0,00 0,00
з бюджетом 1135 0,00 0,00 0,00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0,00 0,00 0,00
з нарахованих доходів 1140 0,00 0,00 0,00
із внутрішніх розрахунків 1145 0,00 0,00 0,00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 381,00 389,00 0,00
Поточні фінансові інвестиції 1160 16506,00 16540,00 0,00
Гроші та їх еквіваленти 1165 26,00 12,00 0,00
Готівка 1166 0,00 0,00 0,00
Рахунки в банках 1167 0,00 0,00 0,00
Витрати майбутніх періодів 1170 0,00 0,00 0,00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0,00 0,00 0,00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0,00 0,00 0,00
у тому числі в: резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0,00 0,00 0,00
у тому числі в: резервах незароблених премій 1183 0,00 0,00 0,00
у тому числі в: інших страхових резервах 1184 0,00 0,00 0,00
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195 16959,00 16997,00 0,00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 17273,00 17311,00 0,00

Пасив:

Стаття Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований капітал 1400 15303,00 15303,00 0,00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0,00 0,00 0,00
Капітал у дооцінках 1405 0,00 0,00 0,00
Додатковий капітал 1410 0,00 0,00 0,00
Емісійний дохід 1411 0,00 0,00 0,00
Накопичені курсові різниці 1412 0,00 0,00 0,00
Резервний капітал 1415 75,00 75,00 0,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1226,00 1239,00 0,00
Неоплачений капітал 1425 0,00 0,00 0,00
Вилучений капітал 1430 0,00 0,00 0,00
Інші резерви 1435 0,00 0,00 0,00
Усього за розділом I 1495 16604,00 16617,00 0,00
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 0,00 0,00 0,00
Пенсійні зобов’язання 1505 0,00 0,00 0,00
Довгострокові кредити банків 1510 0,00 0,00 0,00
Інші довгострокові зобов'язання 1515 0,00 0,00 0,00
Довгострокові забезпечення 1520 0,00 0,00 0,00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0,00 0,00 0,00
Цільове фінансування 1525 0,00 0,00 0,00
Благодійна допомога 1526 0,00 0,00 0,00
Страхові резерви 1530 0,00 0,00 0,00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0,00 0,00 0,00
у тому числі: резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0,00 0,00 0,00
у тому числі: резерв незароблених премій 1533 0,00 0,00 0,00
у тому числі: інші страхові резерви 1534 0,00 0,00 0,00
Інвестиційні контракти 1535 0,00 0,00 0,00
Призовий фонд 1540 0,00 0,00 0,00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0,00 0,00 0,00
Усього за розділом II 1595 0,00 0,00 0,00
III. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0,00 0,00 0,00
Векселі видані 1605 0,00 0,00 0,00
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0,00 0,00 0,00
товари, роботи, послуги 1615 0,00 0,00 0,00
розрахунками з бюджетом 1620 3,00 2,00 0,00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0,00 0,00 0,00
розрахунками зі страхування 1625 0,00 0,00 0,00
розрахунками з оплати праці 1630 1,00 0,00 0,00
одержаними авансами 1635 0,00 0,00 0,00
розрахунками з учасниками 1640 0,00 0,00 0,00
внутрішніх розрахунків 1645 0,00 0,00 0,00
страховою діяльністю 1650 0,00 0,00 0,00
Поточні забезпечення 1660 0,00 0,00 0,00
Доходи майбутніх періодів 1665 0,00 0,00 0,00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0,00 0,00 0,00
Інші поточні зобов'язання 1690 665,00 692,00 0,00
Усього за розділом III 1695 669,00 694,00 0,00
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0,00 0,00 0,00
V.Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0,00 0,00 0,00
Баланс 1900 17273,00 17311,00 0,00


коди
Дата (рік, місяць, число) 31 12 2015
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ФОНДОВА КОМПАНІЯ 'ЛІВАДІЯ' за ЄДРПОУ 30852780

Звіт про фінансові результати за 2015 рік:

Стаття Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 203,00 177,00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0,00 0,00
Премії підписані, валова сума 2011 0,00 0,00
Премії, передані у перестрахування 2012 0,00 0,00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0,00 0,00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0,00 0,00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0,00 0,00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0,00 0,00
Валовий:
прибуток 2090 203,00 177,00
збиток 2095 0,00 0,00
Дохід (витрати):
від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
від зміни інших страхових резервів 2110 0,00 0,00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0,00 0,00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0,00 0,00
Інші операційні доходи 2120 0,00 0,00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0,00 0,00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0,00 0,00
Адміністративні витрати 2130 187,00 162,00
Витрати на збут 2150 0,00 0,00
Інші операційні витрати 2180 0,00 0,00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0,00 0,00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0,00 0,00
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 16,00 15,00
збиток 2195 0,00 0,00
Дохід від участі в капіталі 2200 0,00 0,00
Інші фінансові доходи 2220 0,00 0,00
Інші доходи 2240 0,00 0,00
Дохід від  благодійної допомоги 2241 0,00 0,00
Фінансові витрати 2250 0,00 0,00
Втрати від участі в капіталі 2255 0,00 0,00
Інші витрати 2270 0,00 0,00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0,00 0,00
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 16,00 15,00
збиток 2295 0,00 0,00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -3,00 -3,00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0,00 0,00
Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 13,00 12,00
збиток 2355 0,00 0,00
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0,00 0,00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0,00 0,00
Накопичені курсові різниці 2410 0,00 0,00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0,00 0,00
Інший сукупний дохід 2445 0,00 0,00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0,00 0,00
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 0,00 0,00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0,00 0,00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 13,00 12,00
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 0,00 0,00
Витрати на оплату праці 2505 32,00 22,00
Відрахування на соціальні заходи 2510 12,00 8,00
Амортизація 2515 0,00 0,00
Інші операційні витрати 2520 143,00 132,00
Разом 2550 187,00 162,00
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0,00 0,00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0,00 0,00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,00 0,00
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0,00 0,00
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00


коди
Дата (рік, місяць, число) 31 12 2015
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ФОНДОВА КОМПАНІЯ 'ЛІВАДІЯ' за ЄДРПОУ 30852780

Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом) за 2015 рік:

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 188,00 133,00
Повернення податків і зборів 3005 0,00 0,00
у тому числі податку на додану вартість 3006 0,00 0,00
Цільового фінансування 3010 0,00 0,00
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0,00 0,00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0,00 0,00
Надходження від повернення авансів 3020 0,00 0,00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 3025 0,00 0,00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0,00 0,00
Надходження від операційної оренди 3040 0,00 0,00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0,00 0,00
Надходження від страхових премій 3050 0,00 0,00
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0,00 0,00
Інші надходження 3095 0,00 0,00
Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) 3100 147,00 74,00
Праці 3105 27,00 23,00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 14,00 9,00
Зобов’язань з податків і зборів 3115 14,00 48,00
Зобов’язання з податку на прибуток 3116 3,00 0,00
Зобов’язання з податку на додану вартість 3117 0,00 0,00
Зобов’язання з інших податків і зборів 3118 0,00 0,00
Витрачання на оплату авансів 3135 0,00 0,00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 0,00 0,00
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 0,00 0,00
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 0,00 0,00
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 0,00 0,00
Інші витрачання 3190 0,00 0,00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -14,00 -21,00
Надходження від реалізації:фінансових інвестицій 3200 0,00 0,00
необоротних активів 3205 0,00 0,00
Надходження від отриманих: відсотків 3215 0,00 0,00
дивідендів 3220 0,00 0,00
Надходження від деривативів 3225 0,00 0,00
Надходження від погашення позик 3230 0,00 0,00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0,00 0,00
Інші надходження 3250 7587,00 67129,00
Витрачання  на придбання: фінансових інвестицій 3255 34,00 0,00
необоротних активів 3260 0,00 6,00
Виплати за деривативами 3270 0,00 0,00
Витрачання на надання позик 3275 0,00 0,00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 0,00 0,00
Інші платежі 3290 7553,00 67079,00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0,00 44,00
Надходження від: Власного капіталу 3300 0,00 0,00
Отримання позик 3305 0,00 0,00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0,00 0,00
Інші надходження 3340 0,00 0,00
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 0,00 0,00
Погашення позик 3350 0,00 0,00
Сплату дивідендів 3355 0,00 0,00
Витрачання на сплату відсотків 3360 0,00 0,00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 0,00 0,00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0,00 0,00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 0,00 0,00
Інші платежі 3390 0,00 0,00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0,00 0,00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -14,00 23,00
Залишок коштів на початок року 3405 26,00 3,00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0,00 0,00
Залишок коштів на кінець року 3415 12,00 26,00


коди
Дата (рік, місяць, число) 31 12 2015
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ФОНДОВА КОМПАНІЯ 'ЛІВАДІЯ' за ЄДРПОУ 30852780

Звіт про власний капітал за 2015 рік:

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
Залишок на початок року 4000 15303,00 0,00 0,00 75,00 1226,00 0,00 0,00 16604,00
Коригування: Зміна облікової політики 4005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Виправлення помилок 4010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші зміни 4090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Скоригований залишок на початок року 4095 15303,00 0,00 0,00 75,00 1226,00 0,00 0,00 16604,00
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Накопичені курсові різниці 4113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інший сукупний дохід 4116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) 4200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Відрахування до резервного капіталу 4210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внески учасників: Внески до капіталу 4240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) 4260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Вилучення частки в капіталі 4275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші зміни в капіталі 4290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Разом змін у капіталі 4295 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00
Залишок на кінець року 4300 15303,00 0,00 0,00 75,00 1239,00 0,00 0,00 16617,00

Примітки до фінансової звітності:

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2015 РІК ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ЛІВАДІЯ" 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ЛІВАДІЯ" (надалі по тексту - «Компанія») зареєстровано 11.04.2000 року. Повне найменування: ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ЛІВАДІЯ" Код за ЄДРПОУ: 30852780. Місце знаходження Компанії: 49008, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Червона, будинок 21-Г. Метою дiяльностi Компанії є отримання прибутку. Основними видами діяльності відповідно до установчих документів є професійна діяльність на фондовому ринку: дилерська діяльність; брокерська діяльність; депозитарна діяльність, а саме депозитарну діяльність депозитарної установи. Перше застосування МСФЗ. Компанія обрала дату переходу на МСФЗ 1 січня 2013 року відповідно до положень МСФЗ 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності». Перехід на МСФЗ не мав суттєвий вплив на фінансову звітність Компанії. Першою фінансовою звітністю згідно МСФЗ є звітність на дату 31 грудня 2014 року. За висновком управлінського персоналу, фінансова звітність справедливо подає фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Компанії, окрім можливого відхилення від певних вимог МСФЗ для досягнення достовірного подання. Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно подає фінансовий стан станом на 31 грудня 2014 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни в капіталі за рік, що закінчується цією датою, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – «МСФЗ»). При підготовці фінансової звітності керівництво несе відповідальність за: вибір відповідних принципів бухгалтерського обліку та послідовне застосування цих принципів; прийняття суджень та оцінок, які є обґрунтованими та зваженими; інформування про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, розкриття і пояснення будь-яких істотних відступів від них у звітності; підготовку звітності Компанії як організації, яка здатна продовжувати діяльність на безперервній основі, якщо не існують у найближчому майбутньому передумови, які б свідчили про протилежне; створення, впровадження та підтримання у Компанії ефективної та надійної системи внутрішнього контролю; ведення достовірної облікової документації, яка б розкривала з обґрунтованою впевненістю у будь-який час фінансовий стан Компанії та котра б свідчила про те, що фінансова звітність відповідає вимогам МСФЗ; ведення облікової документації у відповідності до законодавства та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України; застосування необхідних заходів щодо збереження активів Компанії; виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших порушень. 2. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ Компанія здійснює свою діяльність в Україні. З огляду на цей фактор, на бізнес Компанії впливають економіка і фінансові потоки України, яким притаманні властивості ринку, який на даний час розвивається. Україна продовжує проведення економічних реформ, розвиток власного правового поля та законодавчої бази, відповідно до потреб ринкової економіки. Проте законодавча та податкова база в Україні пов’язана з ризиком неоднозначності тлумачення її вимог, які до того ж схильні до частих змін. Це, в купі з іншими юридичними та фіскальними перешкодами, створює додаткові проблеми для всіх компаній, що ведуть бізнес в Україні. Майбутня стабільність української економіки багато в чому залежить від початих реформ і досягнень, а також від ефективності економічних і фінансових заходів, що вживаються урядом країни. Українська економіка слабо захищена від спадів на фінансових ринках і зниження темпів економічного розвитку в інших частинах світу. У звітному році уряд продовжував вживати заходи з підтримки економіки країни з метою подолання наслідків глобальної фінансової кризи. У зв’язку з вищенаведеним, керівництво Компанії не може передбачити всі тенденції, які можуть галузі економіки України, а також на те, який вплив вони можуть надати на майбутній фінансовий стан і фінансову діяльність Компанії. Представлена фінансова звітність відображає точку зору керівництво Компанії на те, який вплив надають умови ведення бізнесу в Україна на діяльність і фінансовий стан Компанії. Майбутній економічний розвиток України залежить, як від зовнішніх факторів, так і від заходів внутрішнього характеру, що вживаються урядом країни. Керівництво впевнене, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Компанії. 3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ Облікова політика – це конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані Компанією при складанні та поданні фінансової звітності. Положення облікової політики, описані нижче, застосовувались послідовно в усіх звітних періодах, наведених в цій фінансовій звітності. 3.1.Доходи і витрати Дохід - це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення власного капіталу, за винятком збільшення, пов'язаного з внесками учасників. Витрати - це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів, або у вигляді виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення власного капіталу, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам. Величина доходу (виручки) від продажу товарів, робіт, послуг у ході звичайної фінансово- господарської діяльності оцінюється за справедливою вартістю отриманого, або такого, що підлягає отриманню, за мінусом повернень і всіх наданих знижок. Виручка від продажу товарів, робіт, послуг визнається за одночасного виконання наступних умов: - всі істотні ризики і вигоди, які з права власності, переходять до Компанії до покупця (замовника); - Компанія не зберігає за собою ні подальших управлінських функцій в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом власності, ні реального контролю над реалізованими товарами, робами, послугами; - сума виручки може бути надійно оцінена; - існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод, пов’язаних з операцією; - витрати, які були понесені або будуть понесені у зв’язку з операцією, можуть бути надійно оцінені. Основними принципами бухгалтерського обліку доходів та витрат Товариства визначено нарахування, відповідність та обачність. Доходи (витрати), що сплачуються за результатами місяця нараховуються в останній робочий день місяця. Доходи (витрати) за роботами, послугами, що надаються поетапно, нараховуються після завершення кожного етапу операції протягом дії угоди про надання (отримання) робіт, послуг. Доходи (витрати) за послугами з обов’язковим результатом нараховуються за фактом надання (отримання) послуг або за фактом досягнення передбаченого договором результату. Основною вимогою до фінансової звітності Товариства щодо доходів і витрат є відповідність отриманих (визнаних) доходів сплаченим (визнаним) витратам, які здійснюються з метою отримання таких доходів. До складу фінансових доходів включаються процентні доходи по розміщеним депозитам в банках, проценти нараховані по отриманим векселям. Процентний дохід визнається у прибутку або збитку за період у момент виникнення. Щодо усіх фінансових інструментів, які оцінюються за амортизованою вартістю, і процентних фінансових активів, які класифікуються як такі, що доступні для продажу, процентний дохід або витрати визнаються з використанням методу ефективного відсотка. Цей метод точно дисконтує очікувані майбутні виплати або надходження грошових коштів протягом очікуваного строку використання фінансового інструменту або, якщо це доречно, менш тривалого періоду до чистої балансової вартості фінансового активу або зобов'язання. Процентний дохід включається до складу доходів від фінансування в звіті про сукупні прибутки та збитки. До складу фінансових витрат включаються витрати на виплату відсотків за наданими кредитами і позиками, прибутки та збитки від дисконтування фінансових інструментів, а також чистий результат від торгівлі фінансовими інструментами. Чисті фінансові витрати відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки. 3.2 Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного періоду та відстрочений податок. Поточний та відстрочений податки на прибуток відображаються у складі прибутку або збитку за період, за винятком тієї їх частини, яка відноситься до угоди з об'єднання бізнесу або до операцій, визнаним безпосередньо у складі власного капіталу або в іншому сукупному прибутку. Поточний податок на прибуток являє собою суму податку, що підлягає сплаті або отриманню стосовно оподатковуваного прибутку чи податкового збитку за рік, розрахованих на основі чинних або в основному введених в дію станом на звітну дату податкових ставок, а також всі коригування величини зобов'язання по сплаті податку на прибуток за минулі роки, який підлягає стягненню податковими органами або виплату їм. Відкладений податок відображається методом балансових зобов'язань відносно тимчасових різниць, що виникають між балансовою вартістю активів і зобов'язань, яка визначається для цілей їх відображення у фінансовій звітності, та їх податковою базою. Відкладений податок не визнається щодо наступних тимчасових різниць: різниць, що виникають при первісному визнанні активів і зобов'язань в результаті здійснення угоди, яка не є угодою з об'єднання бізнесу, і яка не впливає ні на бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток або збиток. 3.3 Основні засоби Основні засоби - це необоротні активи у матеріальній формі, які утримуються з метою використання їх в процесі своєї діяльності, під час продажу товарів (робіт), надання послуг, здавання в оренду іншим особам, або для здійснення адміністративних функцій. До основних засобів Компанії відносяться предмети, строк корисного використання яких перевищує один рік. Після визнання активом об’єкт основних засобів обліковується за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Витрати на поточний ремонт й технічне обслуговування відносяться на витрати в міру їх здійснення. Вартість заміни значних компонентів обладнання та інших основних засобів капіталізується, а компоненти, що були замінені, списуються. Прибуток або збиток від вибуття основних засобів визначається шляхом зіставлення отриманої виручки з балансовою вартістю відповідних активів і відображається на рахунку прибутків і збитків. При визначенні строку корисного використання (експлуатації) Компанія враховувала: - очікуване використання об'єкта з урахуванням його потужності або продуктивності; - фізичний та моральний знос, що передбачається; - правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта та інші фактори. Амортизація - це систематичний розподіл суми активу, що амортизується, протягом строку його корисної експлуатації. Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом для розподілу їх первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом строку їх експлуатації. Ліквідаційна вартість активу являє собою оцінку суми, яку Компанія могла б отримати в даний момент від продажу активу за вирахуванням розрахункових витрат на продаж виходячи з припущення, що вік активу та його технічний стан вже відповідають очікуваному в кінці строку його корисного використання. Ліквідаційна вартість активів та строки їх корисного використання переглядаються і при необхідності коректуються станом на кожну звітну дату. Керівництво оцінює залишковий строк корисного використання основних засобів відповідно з поточним технічним станом основних засобів та оцінкою періоду, протягом якого основні засоби будуть приносити економічні вигоди Компанії. Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання. Витрати на ремонт і техобслуговування відносяться на витрати по мірі їх здійснення. Прибуток або збиток від списання або вибуття основних засобів відображаються у складі прибутків і збитків. 3.4 Нематеріальні активи Нематеріальний актив (НА) – це немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та може бути ідентифікований. Після первісного визнання НА відображається за його собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. По всіх об'єктах НА Компанія вибрала модель обліку за собівартістю за якою після первісного визнання нематеріальний актив слід відображати за його собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Строк використання нематеріальних активів визначається Компанією самостійно, виходячи з досвіду роботи з подібними активами, сучасних тенденцій в галузі техніки і програмних продуктів, сучасного стану нематеріальних активів, експлуатаційних характеристик. При визначенні строку корисного використання (експлуатації) нематеріальних активів Компанія враховувала: - очікуване використання об'єктів з урахуванням їх потужності або продуктивності; - правові або інші обмеження щодо строків використання об'єктів та інші фактори. Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта НА переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання. 3.5 Фінансові інструменти Класифікація. Віднесення фінансових інструментів до тієї чи іншої категорії залежить від їх особливостей та мети придбання, і відбувається в момент їх прийняття до обліку. Фінансові інстументи розподіляються за такими обліковими категоріями: 1) позики та дебіторська заборгованість; 2) фінансові активи, утримувані до погашення; 3) фінансові активи за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат (прибутки або збитки); 4) фінансові активи, доступні для продажу. Категорія «позики та дебіторська заборгованість» представляє собою непохідні фінансові активи, які не котируються на активному ринку з фіксованими або обумовленими платежами, за винятком тих, які Компанія має намір реалізувати в найближчому майбутньому. Категорія «інвестиції, утримувані до погашення» - це непохідні фінансові активи з фіксованими або обумовленими платежами та фіксованим строком погашення, щодо яких у керівництва Компанії є намір і можливість утримувати їх до строку погашення. Категорія «фінансові активи за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат» має дві підкатегорії: а) активи, віднесені до цієї категорії при початковому визнанні; б) фінансові активи, утримувані для торгівлі. Первісне визнання. Залежно від класифікації фінансові інструменти обліковуються за справедливою вартістю або амортизованою вартістю. Справедлива вартість - це сума, на яку можна обміняти актив або за допомогою якої можна врегулювати зобов'язання під час здійснення угоди на загальних умовах між добре обізнаними, незалежними сторонами, які діють на добровільній основі. Справедлива вартість являє собою поточну ціну попиту для фінансових активів та ціну пропозиції для фінансових зобов'язань, що котуються на активному ринку. У відношенні активів і зобов'язань із взаємно компенсуючим ринковим ризиком Компанія може використовувати середні ринкові ціни для визначення справедливої вартості позицій зі взаємно компенсуючими ризиками та застосовувати до чистої відкритої позиції відповідну ціну попиту або ціну пропозиції. Припинення визнання. Компанія припиняє визнавати фінансові активи, 1) коли ці активи погашені або права на грошові потоки, пов'язані з цими активами, минули, або 2) Компанія передала права на грошові потоки від фінансових активів або уклала угоду про передачу і при цьому також передала всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з володінням цими активами, або не передала їх і не зберегла всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з володінням цими активами, але втратила право контролю щодо даних активів. Контроль зберігається, якщо контрагент не має практичної можливості повністю продати актив непов'язаній третій стороні без необхідності накладення додаткових обмежень на продаж. Визнання фінансового зобов'язання припиняється у разі погашення, анулювання або закінчення терміну погашення відповідного зобов'язання. При заміні одного існуючого фінансового зобов'язання іншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво відмінних умовах або у разі внесення істотних змін до умов існуючого зобов'язання, визнання первісного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов'язань у звіті про фінансові результати. 3.6 Запаси Запаси - це активи Компанії, які: 1) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу; 2) перебувають у процесі виробництва для такого продажу або, 3) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг. Запаси включають в себе сировину (матеріали), готову продукцію, напівфабрикати, незавершене виробництво і товари. Запаси обліковуються за найменшою з двох величин: собівартості і чистої ціни продажу. Собівартість запасів визначається за формулою - "перше надходження - перший видаток" (ФІФО). Собівартість готової продукції включає в себе вартість сировини і матеріалів, витрати на оплату праці виробничих робітників та інші прямі витрати, а також відповідну частку виробничих накладних витрат (розраховану на основі нормативного використання виробничих потужностей) і не включає витрати за позиковими коштами. Чиста ціна продажу запасів - це розрахункова ціна можливого продажу в процесі звичайної діяльності за вирахуванням витрат на завершення виробництва і витрат з продажу. 3.7 Дебіторська заборгованість та аванси Дебіторська заборгованість визнається Компанією в разі виникнення юридичного права на отримання платежу згідно з договором. У складі дебіторської заборгованості Компанія відображає такі активи: - дебіторська заборгованість з податку на прибуток; - дебіторська заборгованість з основної діяльності; - торгова дебіторська заборгованість; - інша дебіторська заборгованість. Компанія згортає суми авансів, отриманих від клієнтів, з сумами дебіторської заборгованості, якщо ці суми виникли в рамках одного договору і в майбутньому висока ймовірність провести взаємозалік даних сум. Дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська заборгованість обліковуються за амортизованою вартістю, розрахованої з використанням методу ефективної ставки відсотка. Аванси видані Компанією відображаються у звітності за первісною вартістю за вирахуванням резерву під знецінення. Аванси видані класифікуються як довгострокові, якщо очікуваний термін отримання товарів або послуг, що належать до них, перевищує один рік або якщо аванси відносяться до активу, який буде відображений в обліку як необоротні при первісному визнанні. Попередня оплата послуг включається до витрат періоду або у вартість активів у міру отримання цих послуг. Якщо є ознака того, що активи, товари або послуги, пов'язані з авансами виданими, не будуть отримані, балансова вартість авансів виданих підлягає зменшенню, і відповідний збиток від знецінення відображається у прибутку або збитку за рік у складі рядка «інші операційні витрати» . 3.8 Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти в касі та кошти на рахунках у банках. Грошові кошти на рахунках у банках включають грошові кошти на поточних рахунках та депозити в банках. 3.9 Сплачений капітал. Згідно з законодавства України статутний капітал Компанії повинен бути сплачений грошовими коштами у повному обсязі. Грошові кошти вносяться засновниками ( учасниками) товариства на банківські рахунки або до каси Компанії. 3.10 Оренда Оренда, при якій за орендодавцем зберігаються усі ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на актив, класифікується як операційна оренда. Прийняті в оперативну оренду активи на підставі договорів та актів приймання-передачі, на балансових рахунках бухгалтерського обліку в Компанії не оприбутковані. Компанія не надає основні засоби в оперативну суборенду. Орендні платежі орендодавцям щомісячно нараховуються та відображаються у складі адміністративних витрат. Платежі, пов’язані з операційною орендою відображаються як витрати у звіті про сукупні прибутки та збитки за період з використанням прямолінійного методу списання таких витрат протягом строку оренди. 3.11 Кредити та позики Кредити і позики при первісному визнанні обліковуються за справедливою вартістю за вирахуванням будь-яких витрат на здійсненню кредитної (позикової) угоди. Фінансові зобов'язання згодом обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективного відсотку. Вся різниця між справедливою вартістю отриманих коштів (за вирахуванням витрат по угоді) і сумою до погашення відображається як відсотки до сплати протягом строку, на який видано позику. Кредити і позики класифікуються як поточні, коли початковий строк погашення не перевищує дванадцять місяців від звітної дати. 3.12 Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість Зобов`язання відображається в балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод в майбутньому внаслідок його погашення. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість нараховується, коли контрагент виконав свої зобов'язання за договором, і обліковується за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. Аванси, отримані від клієнтів, спочатку обліковуються за справедливою вартістю, а згодом відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. 3.13 Резерви майбутніх витрат і платежів Резерви за зобов'язаннями та платежами - це нефінансові зобов'язання, сума й термін яких не визначені. Вони нараховуються, коли Компанія має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання, що виникло внаслідок минулих подій, та існує ймовірність, що для погашення такого зобов'язання знадобиться відтік ресурсів, які передбачають економічні вигоди, а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнім ступенем точності. Сума, визнана в якості резерву, являє собою найбільш точну оцінку виплат, необхідних для погашення зобов'язання на звітну дату, беручи до уваги ризики і невизначеність, пов’язані із зобов’язанням. 3.14 Витрати на персонал Компанії та відповідні відрахування Компанія не має додаткових схем пенсійного забезпечення, крім участі в державнiй пенсiйнiй системi України, що передбачає розрахунок i сплату поточних внескiв роботодавця як відповідний вiдсоток вiд поточних загальних виплат працiвникам. Цi витрати вiдображаються у звiтному перiодi, до якого вiдноситься вiдповiдна заробiтна плата. 3.15 Звітність за сегментами Діяльність Компанії у звітному періоді здійснювалась в одному операційному сегменті. Активами та зобов’язаннями звітного сегмента є активи та зобов’язання, які безпосередньо відносяться до сегмента. До нерозподілених активів віднесено балансову вартість основних засобів та поточні та відстрочені податкові активи. До нерозподілених зобов’язань - поточні та відстрочені податкові зобов’язання. 4. КЛЮЧОВІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ОЦІНКИ ТА ПРОФЕСІЙНІ СУДЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ Компанія використовує оцінки і робить припущення, які впливають на суми активів та зобов’язань, що відображаються у фінансовій звітності протягом наступного фінансового року. Оцінки та судження постійно аналізуються і ґрунтуються на минулому досвіді керівництва та інших факторах, включаючи очікування майбутніх подій, які при існуючих обставинах вважаються обґрунтованими. При застосуванні принципів бухгалтерського обліку, крім згаданих оцінок, керівництво також використовує певні судження. При визначенні суми резервів Компанія враховує попередній досвід і минулі виплати на покриття збитків та існуючі суми невиплачених відшкодувань. Крім того, судові рішення, економічні умови і громадська думка можуть впливати на суму остаточних витрат на врегулювання, отже, на оцінку резервів Компанії. Допущення і оцінні значення Компанії засновані на вихідних даних, які воно мала в своєму розпорядженні на момент підготовки фінансової звітності. Проте поточні обставини і допущення відносно майбутнього можуть змінюватися зважаючи на ринкові зміни або непідконтрольних Компанії обставини. Такі зміни відображаються в допущеннях у міру того, як вони відбуваються. Щодо інтерпретації складного податкового законодавства України, змін у податковому законодавстві, а також сум і термінів отримання майбутнього оподатковуваного доходу існує невизначеність. Компанія не створює резерви під можливі наслідки перевірок, проведених податковими органами. Відстрочені податкові активи визнаються за всіма невикористаним податковим збиткам в тій мірі, в якій є ймовірним отримання оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути зараховані податкові збитки. У випадках коли справедливу вартість фінансових інвестицій неможливо визначити на підставі даних активних ринків, вони відображаються на дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції. Визначення суми збитків від зменшення корисності потребує певну частку судження. Судження включають облік таких вихідних даних як ризик ліквідності і кредитний ризик. Зміни в припущеннях щодо цих факторів можуть вплинути на вартість фінансових інвестицій, які наведено у звіті про фінансовий стан. 5. СТАНДАРТИ, ЯКІ БУЛИ ВИПУЩЕНІ, АЛЕ ЩЕ НЕ НАБУЛИ ЧИННОСТІ Міжнародні стандарти, які були видані, але ще не набули чинності на дату випуску фінансової звітності Компанії, перераховані нижче по тексту. У даний перелік міжнародних стандартів включені стандарти та роз'яснення, які, як обґрунтовано вважає Компанія, можуть впливати на розкриття інформації, фінансовий стан або фінансові показники, які застосовуються в майбутньому. Компанія має намір прийняти дані міжнародні стандарти, коли вони набудуть чинності. -МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» У липні 2014 Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцію МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», яка відображає результати всіх етапів проекту за фінансовими інструментами і замінює МСФЗ (IFRS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» і всі попередні редакції МСФЗ (IFRS) 9. Стандарт вводить нові вимоги щодо класифікації та оцінки, знецінення та обліку хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються з 1 січня 2018 року або після тієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є обов'язковим. Дострокове застосування попередніх редакцій МСФЗ (IFRS) 9 (2009р., 2010р. Та 2013р.) Допускається, якщо дата першого застосування припадає на період до 1 лютого 2015 Застосування МСФЗ (IFRS) 9 зробить вплив на класифікацію та оцінку фінансових активів Компанії, але не зробить вплив на класифікацію та оцінку фінансових зобов'язань Компанії. -МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки відкладених тарифних різниць» МСФЗ (IFRS) 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє організаціям, діяльність яких підлягає тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати більшість діючих принципів облікової політики, які застосовувалися ними щодо залишків по рахунках відкладених тарифних різниць після першого застосування МСФЗ. Організації, що застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повинні представити рахунки відкладених тарифних різниць окремими рядками в звіті про фінансовий стан, а рух по таких залишках - окремими рядками у звіті про прибуток або збиток і інший сукупний дохід. Стандарт вимагає розкриття інформації про характер тарифного регулювання та пов'язаних з ним ризики, а також про вплив такого регулювання на фінансову звітність організації. МСФЗ (IFRS) 14 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016р. або після цієї дати. «Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2010-2012 рр.» Дані поправки набувають чинності з 1 липня 2014р. і приблизно не зроблять істотного впливу на фінансову звітність Компанії. Документ включає в себе наступні поправки: Поправки до МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні сегменти» Поправки застосовуються ретроспективно і роз'яснюють наступне: - Організація повинна розкривати інформацію про судженнях, які використовувало керівництво при застосуванні критеріїв агрегування в пункті 12 МСФЗ (IFRS) 8, в тому числі короткий опис операційних сегментів, які були агреговані подібним чином, і економічні індикатори (наприклад, продажу та валова маржа), які оцінювалися при формуванні висновку про те, що агреговані операційні сегменти мають схожі економічні характеристики; - Інформація про звірку активів сегмента та сукупних активів розкривається тільки в тому випадку, якщо звірка надається керівництву, що бере операційні рішення, аналогічно інформації, що розкривається за зобов'язаннями сегмента. Поправка до МСФЗ (IАS) 16 «Основні засоби» та МСФЗ (IАS) 38 «Нематеріальні активи» Поправки застосовуються ретроспективно і роз'яснюють в рамках МСФЗ (IАS) 16 і МСФЗ (IАS) 38, що актив може переоцінюватися на підставі спостережуваних даних щодо його валовий чи чистої балансової вартості. Крім того, роз'яснюється, що накопичена амортизація є різницею між валовою та балансовою вартістю активу. Поправка до МСФЗ (IАS) 24 «Розкриття інформації про пов'язані сторони» Поправка застосовується ретроспективно і роз'яснює, що керуюча компанія (організація, яка надає послуги ключового управлінського персоналу) є пов'язаною стороною і до неї застосовується вимоги до розкриття інформації про пов'язані сторони. Крім того, організація, яка користується послугами керуючої компанії, зобов'язана розкрити інформацію про витрати, понесені у зв'язку зі споживанням послуг з управління. «Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2011-2013 рр.» Дані поправки набувають чинності з 1 липня 2014р. і приблизно не зроблять істотного впливу на фінансову звітність Компанії. Документ включає в себе наступні поправки: Поправка до МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості» Поправка застосовується перспективно і роз'яснює, що виняток щодо портфеля в МСФЗ (IFRS) 13 може застосовуватися не тільки щодо фінансових активів та фінансових зобов'язань, але також щодо інших договорів, що потрапляють в сферу застосування МСФЗ (IFRS) 9 (або МСФЗ (IАS ) 39, якщо є). МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами» МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 і передбачає нову модель, що включає п'ять етапів, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з клієнтами. Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається за сумою, яка відображає відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг клієнту. Принципи МСФЗ (IFRS) 15 передбачають більш структурований підхід до оцінки і визнанням виручки. Новий стандарт по виручці застосовується щодо всіх організацій і замінить всі діючі вимоги до визнання виручки згідно з МСФЗ. Стандарт застосовується до річних звітних періодів, що починаються з 1 січня 2017 або після цієї дати, ретроспективно в повному обсязі або з використанням модифікованого ретроспективного підходу, при цьому допускається дострокове застосування. В даний час Компанія оцінює вплив МСФЗ (IFRS) 15 і планує застосувати новий стандарт на відповідну дату вступу в силу. Поправка до МСФЗ (IАS) 16 і МСФЗ (IАS) 38 «Роз'яснення допустимих методів амортизації» Поправки роз'яснюють принципи МСФЗ (IАS) 16 і МСФЗ (IАS) 38, які полягають в тому, що виручка відображає структуру економічних вигод, які генеруються в результаті діяльності бізнесу (частиною якого є актив), а не економічні вигоди, які споживаються в рамках використання активу. В результаті заснований на виручці метод не може використовуватися для амортизації основних засобів і може використовуватися тільки в рідкісних випадках для амортизації нематеріальних активів. Поправки застосовуються на перспективній основі річних періодів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Очікується, що поправки не вплинуть на фінансову звітність Компанії, оскільки Компанія не використовувала заснований на виручці метод для амортизації своїх необоротних активів. 6. ПОЯСНЕННЯ ТА АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Основа підготовки фінансової звітності. Представлена фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі по тексту – МСФЗ), звітність враховує всі прийняті і діючі в звітному періоді Міжнародні стандарти фінансової звітності та інтерпретації Комітету з МСФЗ, і повністю їм відповідає. Валюта подання звітності. Національною валютою України є українська гривня (надалі по тексту – гривня, або грн.), і ця ж валюта є функціональною валютою Компанії. Форми і примітки звітності базуються на даних бухгалтерського обліку Компанії. Бухгалтерський облік Компанія веде в національній валюті України - гривні. Одиниці виміру у яких подається фінансова звітність – тисячі гривень без десяткового знаку. Довгострокові фінансові інвестиції. Інші довгострокові фінансові інвестиції обліковуються у сумі 308 тис. грн. Дебіторська заборгованість Найменування показникаНа 01.01.2015 (тис.грн.)На 31.12.2015 (тис.грн.) Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги4656 Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом-- Інша поточна дебіторська заборгованість381389 Поточні фінансові інвестиції. На звітну дату у Компанії обліковуються поточні фінансові інвестиції на суму 16 540 тис. грн. Грошові кошти. Грошові кошти Компанії зберігаються на поточних та депозитних банківських рахунках. Облік грошових коштів і розрахунків готівковими грошовими коштами здійснюється згідно чинного законодавства стосовно ведення касових операцій. Найменування показникаНа 01.01.2015 (тис.грн.)На 31.12.2015 (тис.грн.) Готівкові кошти в касі-- Поточні рахунки у банку2612 Зареєстрований капітал Зареєстрований капітал Компанії - це статутний капітал , який на звітну дату складає 15 303 тис. грн. (П’ятнадцять мільйонів триста три тисячі грн. 00 коп.). Резервний капітал. Резервний капітал на звітну дату становив 75 тис. грн. Нерозподілений прибуток. Нерозподілений прибуток Компанії на звітну дату складає 1239 тис. грн. Управління капіталом Управління капіталом Компанії спрямовано на досягнення наступних цілей: 1)дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, 2)забезпечення здатності Компанії функціонувати в якості безперервно діючого підприємства. Компанія вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, наведеного в балансі. За станом на кінець кожного звітного періоду Компанія аналізує наявну суму власного капіталу. Поточна кредиторська заборгованість. На дату складання звітності Компанія має поточну кредиторську заборгованість за розрахунками з бюджетом– 2 тис. грн., Інші поточні зобов’язання відображені у сумі 692 тис. грн. Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи. Відповідно до засад, визначених МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» події, що потребують коригування активів та зобов’язань Компанії внаслідок виникнення умовних зобов’язань та умовних активів, відсутні. Проте, податкова звітність Компанії за 2015 рік не була перевірена податковими органами. Відповідно, податкові зобов’язання Компанії за 2015 рік не є остаточно підтвердженими. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Компанія подає усі статті доходу та витрат, визнані за період. Звіт про рух грошових коштів. Звіт грошових коштів Компанії за звітний період складено за вимогами МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображено рух грошових коштів від операційної та неопераційної (інвестиційної та фінансової) діяльності. Операційна діяльність - полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності, сума якого скоригована на амортизацію необоротних активів, курсову різницю, яка виникла при придбанні імпортної сировини, витрати на придбання оборотних активів, втрати на оплату праці персоналу, сплату податків, відрахування на соціальні заходи та інші витрати. Інвестиційна діяльність — це придбання та продаж: необоротних активів, у тому числі активів віднесених до довгострокових, та поточних фінансових інвестицій, інших вкладень, що не розглядаються як грошові еквіваленти, отримані відсотки та дивіденди. Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті емісії цінних паперів, викупу власних акцій, виплата дивідендів, погашення зобов'язань за борговими цінними паперами, отримання та погашення позик. Розкриття інформації щодо операцій зі зв'язаними сторонами Зв’язаними особами для Компанії є: засновники та учасники товариства; посадові особи Компанії. № п/пП.І.Б. пов’язаної особиЧастка засновника (учасника) Компанії в сплаченому капіталіВид пов’язаної особиПосада 1ТОВ «ДНІПРОФІН»100 %засновники- 4Замковенко Олексій Петрович-посадові особидиректор Протягом звітного періоду управлінському персоналу Компанії нараховувалась і виплачувалась заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці. Компенсації та інші додаткові виплати керівництву Компанії, іншому управлінському персоналу не здійснювались. Протягом звітного періоду Компанія не здійснювала операції з пов'язаними сторонами - як з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) так і з їх придбання. Директор Компанії _____________________ Замковенко Олексій Петрович