ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

16.04.2018

Емітентам роз’яснили порядок розкриття проміжної інформації

НКЦПФР інформує щодо порядку та обсягів розкриття емітентами цінних паперів проміжної інформації за І квартал 2018 року.

І. Суб’єкти, які зобов’язані розкривати проміжну інформацію. Частиною восьмою статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» передбачено, що обов’язок розкриття проміжної інформації поширюється на: – банки; – акціонерні товариства, щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію (включені до реєстру фондової біржі); – емітенти інших цінних паперів, щодо яких здійснено публічну пропозицію (включені до реєстру фондової біржі).

ІІ. Обсяги розкриття проміжної інформації. Для визначення обсягів інформації, що розкривається у складі проміжної інформації за І квартал 2018 року, НКЦПФР рекомендує керуватися пунктом 1 глави 3 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене Рішенням Комісії від 03.12.2013 р. №2826 з урахуванням частини п’ятої статті 40 Закону. Інформація, що не передбачена діючою редакцією Положення №2826, але передбачена частиною п’ятою статті 40 Закону, розкривається у примітках до Змісту в описовій формі: – висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою); – проміжний звіт керівництва; – твердження щодо проміжної інформації; – відомості про участь емітента в інших юридичних особах; – інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість; – інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. Якщо проміжна фінансова звітність була у будь-який спосіб перевірена аудитором, то відповідні документи аудитора мають бути включені у повному обсязі до такої звітності. Якщо проміжна фінансова звітність не була перевірена аудитором, емітент повинен про це окремо зазначити у своїй проміжній фінансовій інформації.

ІІІ. Термін розкриття проміжної інформації за І квартал 2018 року – до 30 квітня 2018 року.

IV. Способи розкриття проміжної інформації.
– розміщення у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (сайт stockmarket.gov.ua);
– розміщення на власному веб-сайті емітента цінних паперів;
– подання до НКЦПФР.


Останні новини
15.03.2019 р.
14.03.2019 р.
14.03.2019 р.
13.03.2019 р.
13.03.2019 р.
13.03.2019 р.
12.03.2019 р.
07.03.2019 р.
07.03.2019 р.
04.03.2019 р.